کارگروه­های تخصصی شورای راهبردی زنان فرهیخته استان کرمانشاه

کارگروه تخصص

نام مسئول

فرهنگی

خانم دکتر فاطمه کوچک نژاد

ورزشی

خانم دکتر صدیقه حسین پور دلاور

آموزشی

خانم دکتر سمیه مرادی

پژوهشی

خانم دکتر فرانک موسوی

پژوهشی

خانم دکتر طیبه زارعی