اطلاعات تماس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- ساختمان اداری- دفتر شورای راهبردی زنان فرهیخته

تلفن :37243181- داخلی 2383

Email:  educatedwomen@iauksh.ac.ir